”Detta material innehåller alla grunder för det enda spel i universum där alla vinner, det triumferande livets spel.”

– L. Ron Hubbard

Dianetik- och Scientologi-material
En inledning

Vi är mycket rika när det gäller material, resultat och potentiell framtid. Vi har härdat ut under våra svåraste tider. Vi expanderar in i våra mest strålande tider.
– L. Ron Hubbard


Dessa ord förverkligades, högst bokstavligt, i och med teknologins guldålder.Den grundar sig på det faktum att Bron i Scientologin består av utbildning, auditering och kunskap, av vilka kunskap är den dominerande. Den grundar sig dessutom på det faktum att Scientologi består av material som representerar en kronologisk väg av forskning och utveckling. Men då bara en del av detta material var tillgängligt tidigare, hade scientologer ingen rutt till fullständig förståelse av den vägen. Faktum är att det inte ens fanns något sätt att skaffa sig förståelse av hur olika material förhöll sig till varandra – hur böcker förhöll sig till föreläsningar, eller en viss serie föreläsningar förhöll sig till en annan. Och till på köpet fanns det inget sätt att särskilja mellan olika kunskapsmassor – mellan föreläsningar till allmänheten och föreläsningar avsedda för professionella auditörer.

Scientologer hade sålunda bara vad L. Ron Hubbard passande beskrev som en ”smal syn” på Scientologi, en syn som försummade den större delen av materialet.

Och därmed kom vad han sedan länge hade föreslagit: En guide till materialet så att man fick en allomfattande överblick.

Den är verkligen vad titeln hävdar: en omfattande guide till materialet i Dianetik och Scientologi – vad de olika delarna av materialet representerar var för sig och hur de förhåller sig till varandra. Vad det beträffar så var Guiden till materialet verkligen nyckeln till att förstå hela strukturen i allt av Hubbards material och således den bakgrund mot vilken kunskapens guldålder utvecklades.

Kunskapens guldålder är det mest långvariga och omfattande programmet i Scientologins historia – över 25 års intensiv forskning, återställande, restaurering och verifiering. I detta ingick projekt för att leta reda på alla befintliga manuskript och inspelade föreläsningar från L. Ron Hubbard – vilket i sin tur gjorde det nödvändigt att genomsöka varenda plats där han skrev och/eller föreläste. För kunskapens guldålder genomfördes också ett projekt på 2 miljoner arbetstimmar för att garantera att materialet förblir rent och oförvanskat genom att alla transkriptionsfel i dikterade utgåvor och böcker korrigerades, redaktionella tillägg togs bort och att varenda sida var troget originalet – ända ner till minsta komma. Bara för att ge en liten uppfattning om det: en noggrann undersökning avslöjade att, helt bortsett från ändrad interpunktion och förvirrad text infogad av stenografer, hela avsnitt i grundläggande Scientologi-böcker hade utelämnats och att ordningen på kapitel hade kastats om. Oavsett hur noga man studerade dessa – orduppklarade dem och demonstrerade begrepp – så var det omöjligt att uppnå full begreppsmässig förståelse.

Men det fanns avsevärt mycket mer. Helt bortsett från verifieringen av texten, fanns det till synes oöverstigliga problem när det gällde att restaurera bandinspelningar. I synnerhet fanns det bland de 3 000 föreläsningar som LRH gav från 1950 och framåt otaliga inspelningar på band och ömtåliga vaxskivor som blev allt sämre kvalitetsmässigt och som ingen hade hört sedan LRH ursprungligen gav dessa föreläsningar.

Dessutom innebar vartenda försök att kopiera en sådan inspelning också ett hot att föreläsningen kunde bli helt förstörd. Det förekom också inspelningar belamrade med elektroniska störningar – susningar, knaster, knäppar och andra störningar – vilket medförde att hela avsnitt var otydbara. Följden blev att många föreläsningsserier hade förvrängts, bara det i sig ledde till att Hubbards forskningar och utvecklingar doldes i dunklet.

Lösningen på detta var full restaurering av varenda föreläsning i L. Ron Hubbards bibliotek, vilket möjliggjordes först när projektets ingenjörer drev det tjugoförsta århundradets digitalteknologi till den absoluta gränsen för vad som var möjligt. Fullständig tonalitet, fullständig klarhet, fullständiga transkriptioner och ordförklaringar, till och med den atmosfär som matchade de lokaler där LRH ursprungligen gav föreläsningarna – allt detta har nu väckts till liv med kunskapens guldålder.

När vi väl hade hela arvet av Hubbards material inom räckhåll, kom den lika monumentala uppgiften att göra detta material tillgängligt över hela världen. Det visade sig vara en lika respektingivande uppgift, eftersom inga konventionella anläggningar för utgivning, tryck och CD-tillverkning höll måttet – inte med 3 000 olika föreläsningar i biblioteket och en katalog över hans böcker för läsare på vart och ett av femtio språk. Faktum är att det krävde en helt ny strategi vad gällde tryckning, pressning och distribution. Den strategin förkroppsligas nu av världens största publiceringsanläggningar med intern digital tryckning: Scientologi-kyrkans Bridge Publications i Los Angeles och New Era Publications i Köpenhamn. Tillsammans tillhandahåller dessa organisationer böcker och föreläsningar i en i sanning universell skala (oavsett om det gäller 500 exemplar till ett för Scientologin nytt område, eller många miljoner för Nord-, Mellan- och Sydamerika). Således tillhandahålls nu L. Ron Hubbards material på till exempel vietnamesiska och swahili med samma effektivitet och ekonomi som den engelska utgåvan av Dianetik. Dianetikens och Scientologins material är nu tillgängligt för nästan alla, och det till en kostnad lägre än den 1950.

Dianetikens och Scientologins material representerar både fundamentet för Bron till total frihet och all den kunskap man måste ha för att uppnå frihet. Det utgör också ett tecken på hur triumferande Hubbards teknologi är och redogör för syftet med och bakgrunden till hans tekniska utvecklingar. Dessutom (och detta är en triumf i sig) har du nu tillgång till allt detta material som bokstavligen avslöjar detta universums hemligheter för evigt. Följaktligen är allt som återstår att vi förverkligar dessa ord från LRH:

Det finns vyer som ingen någonsin ens drömt om, det finns glädje och lycka bortom allt någon kunnat tänka sig, det finns härlighet och prakt som ingen tidigare härlighet och prakt ens kommer i närheten av. Allt detta väntar dig – men bara om du mottar mitt arv och hjälper till att åstadkomma dessa ting. – L. Ron Hubbard