De avancerade kliniska kurserna utgör en dag för dag-dokumentering av L. Ron Hubbards löpande forskning, och ger bakgrunden till varje upptäckt och banbrytande framsteg – samt deras fullständiga tillämpning. Då de inkluderar över 1 000 föreläsningar och 500 utgåvor, är detta i sanning den väg som – ögonblick för ögonblick – leder direkt till den gradtabell vi har idag.

Föreläsningarna till de avancerade kliniska kurserna

I och med att L. Ron Hubbard fullbordade Philadelphia Doktorandkursen, Scientologi 8-8008 och Faktorerna, så hade han upptäckt vilka potentialer som fanns för tillståndet Opererande thetan och rutten till hur man uppnår dem. Men oavsett hur högt han nått skulle nästa steg i forskningen och utvecklingen av teknologin visa sig ännu mer betydelsefull. Det vill säga finslipningen och förenklandet av procedurer och processer, tills de kunde tillämpas av alla auditörer för att varenda människa skall kunna uppnå dessa potentialer.

Med det i åtanke öppnade han åtta kontor på andra och tredje våningen vid 726 Cooper Street i Camden, New Jersey. Dessa kontor var avsedda för vad han ursprungligen kallade en Särskild kurs i avancerad teknik.Kursen var faktiskt så speciell att ur strömmen av sökande valdes bara de tolv bästa auditörerna från hela planeten ut som deltagare – bokstavligen handplockade av Hubbard själv.

Så kom det sig att han denna historiska dag i oktober 1953 gav den inledande föreläsningen under den allra första avancerade kliniska kursen.Han instruerade sedan under de kommande sex veckorna auditörer i de banbrytande upptäckter han gjort rörande exteriorisering och sambandet det har med att återföra individer till sitt ursprungliga tillstånd. När han grundligt redogjorde för teorin och mekanismerna för exteriorisering och dess tillämpning, klargjorde han att exteriorisering inte är en process, utan ett naturligt tillstånd, som återställs till varenda preclear.

Men det var mer som skulle komma att bli utmärkande för de avancerade kliniska kurserna. Hubbard öppnade en auditeringsklinik i lokalerna och under hans direkta överinseende auditerade studerande under ACC-n preclears av alla de slag, från helt ny allmänhet utan någon tidigare erfarenhet av Scientologi, till de mest ”omöjliga” fall. Syftet var att förse Ron med ett testområde för att utforska och finslipa inte bara auditeringstekniker och processer, utan också utbildningen av auditörer. Därigenom upptäckte han metoderna för hur han skulle utforska människans djupaste aberrationer, och på ett sådant sätt att teknologin blev brett tillämpbar och till gagn för alla.

Däri ligger också historien om vad som skulle visa sig äga rum det nästkommande året. Trots att den avancerade kliniska kursen redan var igång (och trots att Hubbard insisterat på att han bara skulle utbilda ett fåtal särskilt utvalda), så ”ansökte” auditörer världen över inte längre om att få delta – de krävde det. L. Ron Hubbards respons är av det slaget som legender bildas av: han kom att ge inte mindre än åtta avancerade kliniska kurser under de följande 12 månaderna. Kurserna utgjordes av inte mindre än 500 föreläsningar och kulminerade med rutten till OT-förmågor i exterioriserat tillstånd, såsom redovisats i boken Skapandet av mänsklig förmåga.

Men hans arbete var inte färdigt. Under det att han sammanställde rutten som är Scientologin, återstod det honom fortfarande att göra det möjligt för alla preclears att följa den. Som Hubbard senare skrev:

”För att uppnå full tillämpning för andra och för att de skulle kunna uppnå sin fulla potential, var det nödvändigt att systematisera materialet och utveckla processer för det.”

Med det drevs L. Ron Hubbards forskning och utvecklingar framåt genom alla följande ACC-er. Från Phoenix till Washington, från London till Saint Hill, från Melbourne till Johannesburg – varje ny ACC följde det mönster som hade fastställts under den första, då han arbetade med auditör efter auditör och preclear efter preclear. I det avseendet innebär Rons ACC-föreläsningar inget mindre än upptäckandets snabba puls, dag för dag, ögonblick för ögonblick. Även om varje ny milstolpe tillkännagavs för det breda Scientologi-fältet vid en kongress, var det som han tog upp i ACC-erna därefter bakgrunden och anledningarna till tillämpningen:

 • Objektiva processer – de hundratals olika processer som utgör den monumentala teknologi som är avgörande för att rädda varenda individ och ge honom åter hans ändlösa framtid;
 • Grupprocessing – däribland en ACC som undervisades nästan uteslutande genom att LRH auditerade deltagarna som en grupp – inte mindre än 48 sessioner som omfattande sådana saker som fantasi, att ändra uppfattning, exteriorisering och ägande;
 • Varandeprocessing – processer som gör det möjligt för en preclear att vara och att upphöra vara vad som helst;
 • Kommunikationsformeln – den bakomliggande teorin, formler och processer, med tyngdpunkt på auditörers tillämpning därav;
 • Postulat och beslut processer som ger preclearn förmågan att förändra och skifta stabila data, samt teknologin för att återställa moraliska värderingar, anständighet, varande och framtid till en person genom att rehabilitera hans valfrihet.
 • Spel hur ett spel består av separation och barriärer, exteriorisering och havingness samt den fullständiga teknologin för hur man förbättrar preclearns förmåga att spela ett spel;
 • CCH-er en teknologisk landvinning av samma betydelse som upptäckten av ARC. CCH-er innebar att man kunde nå ännu djupare och hitta inkörsporten till alla fall, och de intog omedelbart sin rättmätiga plats som en väsentlig del av vägen till Clear och OT;
 • Utbildningsövningarmed utgångspunkt i själva råmaterialet som CCH-erna kommer från, utvecklade Ron människans första teknologi för konfrontering.Här finns hela berättelsen bakom Högre instruktions-TR-ar och metoderna för hur man lär ut TR-ar till andra. Här är också Rons personliga instruktion rörande TR-ar and CCH-er, vilket visar de bakomliggande principerna för hur och varför de fungerar;
 • HAS samauditering där man tog i bruk framsteget auditering med munkavel. Här finns dessutom den administrativa och tekniska kunskapen för hur man åstadkommer clearing i global omfattning;
 • Ansvar: teknologin för overtar och undanhållanden dessa upptäckter ger oss inte bara en mängd lösningar på livets problem på lägsta nivå, utan sveper också undan de barriärer som står i vägen för fallframsteg och gör det för första gången möjligt att uppnå OT som ett stabilt tillstånd;
 • Presessionsprocesserdetta är inte bara processer och procedurer för att få vem som helst i session, utan innebär också ett nytt och effektivt verktyg för disseminering, genom att man återuppväcker en persons intresse för livet.

Totalt sett finns här den monumentala forskningen och utvecklingen i kronologisk ordning, något som aldrig förr har varit fallet. Varenda föreläsning, varenda utgåva, varenda process. Här har också det länge eftersträvade målet, fullständig kunskap, uppnåtts. Man inte bara fattar alltihop, materialet är också enastående lätt att studera och duplicera därför det är alltihop – i den följd det hände. Eftersom inget har utelämnats, förstår man allt.

Som L. Ron Hubbard själv sade:

”De här föreläsningarna ger den enda befintliga dokumentationen dag för dag, vecka för vecka, om hur forskningen gick framåt inom Dianetik och Scientologi. De banade vägen, från total okunnighet i ämnet och fram till idag. Människan visste inget om sinnet när det började, och idag har vi nått så här långt. Och dessa föreläsningar var milstolparna på vägen ut.”

Därför var det alltid Hubbards dröm att det en dag skulle finnas resurser och teknologi som skulle göra dessa föreläsningar tillgängliga för alla. Den dagen har nu anlänt. För första gången någonsin kan de alla bli dina.