Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Philadelphia doktorandkursen

Philadelphia doktorandkursen

Philadelphia doktorandkursen

Denna berömda serie utgör det största enskilda verk som någonsin sammanställts om människoandens struktur, beteende och potential. Den ger just de grunder som ligger bakom vägen till Opererande thetan. Här ges det fullständigt i detalj – thetanens förhållande till skapelsen, bevarandet och förstörelsen av universa.Med just de orden är här strukturen hos materia, energi, rum och tid, och att postulera skapelsen av universa. Här beskrivs också hur thetanen förlorade sina helspårsförmågor och de allmängiltiga lagar med hjälp av vilka man återställer dem. Kort sagt, här är L. Ron Hubbards sammanställning av de övre nivåerna hos thetas varande och beteende. I föreläsning efter föreläsning utvidgar han fullständigt varje begrepp i kursens handbok, Scientologi 8-8008 och ger den totala omfattningen av dig i ursprungligt tillstånd. Inkluderar reproduktioner av LRHs ursprungliga 54 handritade skisser från föreläsningarna.

Läs vidare 
köp
12.000 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 76

Mer om Philadelphia doktorandkursen

Vad kan en thetan göra? Vi säger nu en clearad Theta-Clear. Man skulle inte kunna skriva ner ett sådant mål, för det är den postulerade, yttersta, ouppnåeliga absolutheten. Förmodligen är allt vi förstår att det är redan uppnåeligt, men vad har det för en yttersta gräns? Det vete gudarna. Jag har ingen aning, och det har inte ni heller. – L. Ron Hubbard

Genom hela historien har mysticism, filosofi och religion postulerat den mänskliga själens, eller andens, existens. Inom österländskt tänkesätt strävar en individ efter att uppnå ett tillstånd av personlig insikt, fritt från den materiella världen. Själva kristendomen grundades på hoppet om att människans ande kunde överskrida döden.

Och ändå så hade man inga bevis, trots människans teorier och hopp. Och i vår moderna tidsålder, där förnuftsmässighet inom vetenskapen blev överlägsen, blev själens faktiska existens ifrågasatt. När det kom till kritan var det ingen som hade sett den, mätt dess storlek eller avläst dess energiutflöde.

Och således tvivlade människan. Och den mänskliga anden blev föremål för vidskeplighet, mysticism och tro. Och materialismens nya präster kunde diktera att människans förhoppningar, drömmar, kreativitet och etik bara var en produkt av kemisk växelverkan i hjärnan.

Det var denna värld som L. Ron Hubbard steg in i – med eftertryck.

Utbildad som han var inom både österlandets andlighet och västerlandets praktiska kompromisslöshet ägnade han sig redan vid tidig ålder åt att ta reda på sanningen om exakt vad människan var. Oavsett vilken denna sanning skulle kunna bli.

Hans obevekliga forskning inom Dianetik hade till sist låst upp hemligheterna rörande det mänskliga sinnet. Fenomenet med mentala intrycksbilder och deras dolda inverkan på människan hade provats och dokumenterats i fall efter fall. Trots detta fanns det fortfarande frågor, delar av pusslet som inte passade in i den totala bilden.

Som till exempel, i letandet efter aberrerande händelser halkade preclearn ibland in i tidigare liv. Och kanske ännu mer överraskande, aberrationen löstes då upp med snabba och dramatiska resultat.

I milstolpen från 1951, boken Vetenskapen om överlevnad, postulerade L. Ron Hubbard en livskraft, som han betecknade med den grekiska bokstaven theta, som en typ av energi som var olik den från det fysiska universumets materia, energi, rum och tid, eller MEST (eng. matter, energy, space och time). Med detta som utgångspunkt påbörjade han intensiv forskning in i den exakta naturen och potentialen hos denna livskraft – inte genom övertygelse eller förtröstan, utan genom att lägga fram det vetenskapligt korrekt. Hubbard sade om detta sökande:

”Vi studerar själen, anden. Vi studerar den som sig själv. Vi försöker inte använda denna granskning till att förbättra något annat studium eller någon annan trosinriktning.”

Nyckeln till denna forskning var att finna en väg att i kvantitet mäta mentala och andliga fenomen. Detta blev bara möjligt genom hans utvecklande av den första elektropsykometern, eller E-metern. Ett instrument som var tillräckligt känsligt för att spåra ytterst små förändringar i motstånd orsakade av mentala intrycksbilder. Beväpnad med detta forskningsverktyg, började han att spåra det mest svåråtkomliga av väsen, människoanden. Han anmärkte senare:

”Så snart detta instrument släpptes lös på problemet, slutade problemet att existera. Genom att lägga ihop och kontrollera möjligheter på massvis av personer, kunde karaktären, omfattningen och innehållet på hela tidsspåret kartläggas.”

Denna forskning avslöjade att både andens ålder och möjligheter hade blivit kolossalt underskattade – liksom även den invecklade beskaffenheten hos de händelser som hade aberrerat och fångat varelsen i en kropp. Med helspårsåterkallande som sträckte sig flera billioner år bakåt, var antalet aberrerande händelser som skulle köras flera miljarder i antal. Att försöka närma sig dessa med Dianetik-engramkörning skulle vara en nedslående uppgift. Så Ron började titta på problemet från en annan synvinkel: varför hänger sådana faksimil över huvud taget kvar hos en andlig varelse? Var det möjligt att människans isolerade delar – ande, sinne, kropp – kunde bändas isär från varandra?

Tester avslöjade att det var en överraskande enkel process att separera anden från kroppen. Det kunde uppnås, i ca 50 procent av fallen, med det exakta kommandot ”var en meter bakom ditt huvud”.

Med detta, i ett enda avgörande ögonblick, isolerade L. Ron Hubbard människoanden, inte som ett väsen eller en kraft avskild från individen, inte som en ”själ” som man ”skickade till himlen”, utan som personligheten och varandet som faktiskt är individen och som är medveten om att vara medveten.Han fann att denna theta-varelse, eller thetan, är odödlig och är i besittning av förmågor långt över vad som hittills hade förutspåtts för människan.

Genom att exteriorisera thetanen från kroppen, hade religionens sedan länge sökta mål – andlig existens oberoende av kroppen – uppnåtts förnuftsmässigt och systematiskt.

Detta utanförtillstånd visade sig emellertid vara instabilt eftersom de faktorer som aberrerade varelsen fortfarande fanns kvar för att fånga honom. Vid London-föreläsningarna (Källan till livsenergi) i november 1952, sade L. Ron Hubbard till de studerande:

”Ni har varit i det tillståndet många gånger och ni visste inte tillräckligt för att fortsätta i det tillståndet. Ni trodde inte att det var möjligt. Ni trodde ni var tvungna att ha en kropp. Ni trodde att ni måste ha det här. Med andra ord så var hela saken en lömsk fälla.”

Det som behövdes var en thetan som visste tillräckligt för att hantera problemen i MEST-universum. Som visste tillräckligt om universa för att hantera och skydda sitt eget och som visste tillräckligt om tidsspåret och vad som händer i MEST-universum så att det inte kunde hända honom igen.

Med andra ord, en Opererande thetan.

Att brygga över från Homo sapiens till tillståndet av Opererande thetan, eller OT, krävde en fast grund av kunskap – både om ens egna andliga förmågor och fångenskapens struktur.

Sent 1952 började Hubbard därför förberedelser för en omfattande kurs som började i Philadelphia den 1 december 1952.

I sitt brev till Hubbard Foundation of Philadelphia, åtog han sig ett omfattande föreläsningsschema för att täcka bredden och omfattningen av detta material, upp till 5 föreläsningar per dag. Sammanlagt 45 föreläsnings- och demonstrationstimmar. I verkligheten skulle han komma att väl överskrida till och med detta genom att hålla totalt 62 föreläsningar under en 18-dagarsperiod, med 14 kompletterande föreläsningar som hölls påföljande januari i London.

Som textbok för kursen, skrev L. Ron Hubbard Scientologi 8-8008.Siffrorna i titeln uttrycker hans mål:

”Den ursprungliga definitionen av Scientologi 8-8008, var uppnåendet av oändlighet (8) genom reduceringen av MEST-universums skenbara oändlighet (8) till noll (0) och en utvidgning av det egna universumets skenbara noll (0) till oändlighet (8) för en själv ... Det kan ses att oändlighet som ställs upprätt ger siffran åtta: Således är Scientologi 8-8008 inte bara ytterligare ett tal, utan avser att i individens sinne fixera en väg genom vilken han kan rehabilitera sig själv, sina förmågor, sin etik och sina mål.”

Eftersom han visste att informationen som han skulle komma att leverera skulle behöva spridas från Philadelphia till resten av världen, snabbt, oförändrat och oavkortat, ordnade han så att föreläsningarna skulle bli professionellt inspelade. En av de studerande vid Philadelphia Foundation var också inspelningstekniker för RCA och tillhandahöll dåtidens toppmoderna bandspelare och mikrofoner för att göra vad som skulle bli de ”första banden i hi-fi som någonsin gjorts” av hans föreläsningar.

Det hela kulminerade den första december 1952 när Hubbard anlände med den första manuskopian av Scientologi 8-8008 i handen. De trettioåtta utvalda studerandena trängdes ivrigt i stiftelsens kurslokal på 237 North 16th Street i Philadelphias innerstad. Som en studerande minns: ”Ingen av oss, inte ens de som hade hört honom föreläsa många gånger i Wichita och Phoenix, var förberedda på kvällarnas fantastiska fyrverkerier.”

I sitt öppningsanförande sade L. Ron Hubbard till dem:

”Jag tror inte att detta ämne någonsin förut har lärts ut på jorden. Det har funnits otroliga ämnen som har undervisats här.”

Och så fortsatte Hubbard att i detalj lägga fram resultaten av sin forskning om thetanens natur, förmågor, potentialer och kapaciteter.

Materialets omfattning var vidsträckt och omfattade hela området mänsklig och andlig aktivitet. Ron beskrev i detalj hur en thetan förhåller sig till en kropp och exakt hur en kropp kontrolleras och körs av en thetan som använder energiflöden och motoriska kontroller. Men till och med ännu mer grundläggande, förklarade han varför en thetan har en kropp överhuvudtaget och hur anden, steg för steg, blev attraherad av, intresserad av och slutligen beroende av en kropp.

I föreläsning efter föreläsning, beskrev han detaljerat thetanens förhållande till det materiella universumet av materia, energi, rum och tid. Han beskrev dessutom en graderad skala för varande, från det lägsta tillståndet av att vara i total överenskommelse med, och kontrollerad av MEST-universum, till det högsta tillstånden där en varelse skapar sitt eget universum.

Vid kursens slut hade Hubbard givit totalt 62 föreläsningar – vardera en timme lång – som åtföljdes av totalt 54 tabeller och diagram som ritades för hand under föreläsningarnas gång. Under den följande månaden levererades ytterligare 14 kompletterande föreläsningar i London så att det allt som allt blev 76 föreläsningar som utgör en storslagen samling kunskap om thetanens fulla potential och möjligheter.

Philadelphia doktorandkursen och dess bok, Scientologi 8-8008 står idag som den största enskilda samlingen av arbeten rörande identiteten, karaktären och potentialerna hos människoanden som någonsin samlats. L. Ron Hubbard ägnade de följande trettiofyra åren åt att helt utveckla Bron till total frihet och tillhandahålla, steg för steg, en väg som vem som helst skulle kunna färdas för att uppnå sina fullständiga potentialer som beskrivs i denna kurs – Opererande thetan.

« Basics Lectures