Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

9:e amerikanska ACC-n

9:e amerikanska ACC-n

9:e amerikanska ACC-n

”Det blir en stor chock för dianetiker att upptäcka att, trots att vi har den andra boken om Dianetik handlar den enbart om exteriorisering. Detta kommer att bli en stor chock. Men det blir i de flesta fall för att de aldrig läste den första boken.” När Ron talade om Dianetik 55!öppnade han den enastående ACC-n om kommunikation. Forskningen hade startat från utgångspunkten exteriorisering (Scientologi 8-8008 och Philadelphia doktorandkursen) och hade varit inriktad på att alla auditörer uppnådde det målet med vartenda fall. Denna första platå var Intensivprocedur, en sammanställning av processer som fungerade bäst i auditörernas händer, som utgavs som Auditörens handbok och sedan, mycket utökad, som Skapandet av mänsklig förmåga. Och nu gav kommunikationsformeln ett framsteg som banade väg för ännu mer omfattande tillämpning, och med det medlen för att förena Dianetik och Scientologi. Hubbard planerade in en kongress och sammankallade omedelbart den 9:e amerikanska ACC-n för att lära auditörer att tillämpa Dianetik 55! för att göra Clears. 9:e ACC-n står som det fulländade uttrycket rörande kommunikation och tog ingående upp varenda detalj i ämnet. Här är ett ingående, professionellt studium av den avgörande beståndsdel som skulle styra all framtida auditering, vilket fullbordade en utveckling som började med den 1:a ACC-n.

Läs vidare 
köp
4.400 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 34

Mer om 9:e amerikanska ACC-n

Dianetik 1955! är helt och hållet ägnad åt skapandet av Clear, utan annat nonsens. Och det är vad den här boken handlar om. Och innan ni är färdiga med den här enheten kommer ni att ha ett eget exemplar av den här boken. – L. Ron Hubbard

Det var den 6 december, 1954. Platsen var Phoenix, Arizona. Och med dessa ord påbörjade L. Ron Hubbard det som skulle bli den främsta ACC-n i ämnet kommunikation, dess tillämpning på exteriorisering och att skapa Clears.

Faktum var att detta inte bara var ännu en avancerad klinisk kurs, utan kulmen på en hel era av framsteg, som började med den 1:a ACC-n och nu omfattade den avgörande beståndsdel som skulle styra all framtida auditering. Efter att ha satt igång från punkten exteriorisering (Scientologi 8-8008 och Philadelphia doktorandkursen), hade Hubbards forskningsspår varit inriktat mot två bestämda mål:

  • Uppnåendet av exteriorisering och övervinnandet av barriärerna så att varje individ kunde uppnå det.
  • Inte bara att utveckla processer för det syftet, utan ännu viktigare, sådana som andra auditörer än Hubbard kunde använda med framgång.

Och det var en viktig punkt. För L. Ron Hubbard hade länge lagt märke till att det som han kunde uppnå med auditering inte nödvändigtvis motsvarade vad andra auditörer kunde uppnå. Huruvida de borde ha kunnat uppnå samma resultat som han hade inte så stor betydelse för honom. Global clearing krävde mer än en auditör. Således var intensiteten i hans forskning, både vad gällde utbildning av auditörer och utveckling av processer som de kunde tillämpa, precis lika viktig som att utforska varandet och förmågorna hos människan själv.

Den första platån hade nåtts med den 7:e avancerade kliniska kursen och systematiserandet av alla de processer som nu hade visat sig fungera när andra auditörer använde dem. Genom att först ge ut detta material som Intensivprocedur och sedan i form av Auditörens handbok, hade Hubbard nu utvidgat dess text till den allomfattande Skapandet av mänsklig förmåga. Sedan, för att komplettera boken, hade han handplockat specifika föreläsningar från de avancerade kliniska kurserna, som motsvarade studiet av boken. Genom att ge ut dem som Föreläsningarna till den professionella kursen (och senare under den täckande titeln Phoenix-föreläsningarna), hade Ron nu den kursplan som utgjorde grundläggande professionell auditörsutbildning.

För att sedan få till stånd materialets disseminering och tillämpning, höll och övervakade Hubbard den 8:e avancerade kliniska kursen, som inkluderade ett fullständigt studium av Skapandet av mänsklig förmåga, Phoenixföreläsningarna och ytterligare föreläsningar, vilka punkt för punkt i detalj redogjorde för tillämpningen av varje teknik och procedur.

Men hans arbete var inte färdigt. För, även om han hade systematiserat den väg som var Scientologi, hade han också förbindelselänken till ännu bättre tillämpning för varje fall, ända nerifrån botten och upp till högsta toppen. Närmare bestämt, även om målet nu kunde sammanfattas med ett enda ord – exteriorisering – så var ett annat ord den överlägset viktigaste faktorn när det gällde att uppnå det: kommunikation.

Samtidigt som Hubbard gav den 8:e avancerade kliniska kursen hade han skrivit ytterligare en bok, vars titel hade en viktig innebörd, för även om ämnet hade förts framåt från Dianetik till Scientologi, så hade de två gångna åren (1952 till 1954) enbart ägnat sig åt det senare ämnet. Men i och med framsteget beträffande kommunikation hade han nu den avgörande länken för att förena båda ämnena – Dianetik och Scientologi – till en kombinerad helhet. Och däri låg innehållet i den historiska Dianetik 55!

En kongress schemalades för att sprida dessa upptäckter på bred front, och inbjudningar skickades ut världen över, både till dianetiker och scientologer. Under tiden, och som förberedelse, höll L. Ron Hubbard omedelbart den 9:e ACC-n för att utbilda professionella auditörer i färdigheterna och processerna i den kommande Dianetik 55! som nu höll på att tryckas.

Här är således den 9:e amerikanska avancerade kliniska kursen – ett djupgående professionellt studium av Dianetik 55! Och där Hubbard, under trettiofyra föreläsningar, utvecklar och demonstrerar de underliggande teorierna, formlerna och processerna, med betoning på tillämpning från auditörer.

Här redogör L. Ron Hubbard också för mekanismerna i kommunikation, den fullständiga kommunikationsformeln och dess användning som en process i kommunikationsprocessing.

Slutligen är det här som Hubbard ger instruktioner angående Sex grundläggande processer – från deras karaktär (taget från Definitioner och Axiom i Dianetik och Scientologi) till auditeringsdemonstrationer av var och en: Tvåvägskommunikation, Elementär Straightwire, Öppningsprocedur 8-C, Öppningsprocedur genom duplicering, Havingnesskorrektiv och Finna punkter i rummet.

Detta och väldigt mycket mer, inklusive:

  • Tre hela föreläsningar som ger ordförklaringar – inte bara definitioner, utan även deras bakgrund och teori, samt till och med processing och övningar rörande deras tillämpning;
  • Vikten av språk, dess aberrerande verkningar på preclears och hur ord egentligen är ett spel;
  • Definitionen på axiomen som ”överenskomna konsiderationer”, där lagarna hos konsiderationer, deras tillämpning på kommunikation samt en thetans förmåga, noggrant täcks;
  • Perfekt dupliceringsprocessing, inklusive studerandeövningar i hur man gör ett perfekt duplikat och, därmed, själva tillämpningen av axiomen och hur man ”as-isar”.

Som en bekräftelse på den stabila platån av teknisk utveckling, skulle L. Ron Hubbard inte komma att ge fler avancerade kliniska kurser på tolv månader efter denna. För nu var det dags att börja använda dessa historiska upptäckter. Och när han nästa gång träffade studerandeauditörer, så var det sannerligen någonting nytt. För som bevis på vart hans forsknings- och utvecklingsspår hade tagit honom, hade han nu bildat Founding Church of Scientology i Washington.

« ACC Lectures